0 Your Количка

Общи условия

1. Предмет и данни на страните

Настоящият документ наричан още общи условия или условия за ползване е създаден с цел да уреди отношенията, правилата за използване, включително и за сключване на договор от разстояние ИБИЗО ЕООД, ЕИК 131314968, регистрационен номер по ДДС: BG131314968, с адрес на управление София, ул. Българска Морава №96 тел 0893600318 имейл office@poolpolis.com наричан за кратко по-долу PoolPolis, сайт, оналйн магазин или доставчик и потребителите на този сайт/електронен магазин наричани по-долу за по-кратко: Клиенти и/или потребители.

2. Дефиниции

сайт - PoolPolis.com, Poolpolis - повече информация WikiPedia
ЗЗП - Закон за защита на потребителите

3. Регистрация
Регистрация в сайта PoolPolis е безплатна и доброволна, като тя е необходима само за някои функции, като проследяване на поръчка, история на поръчки и др. При регистрация и/или поръчка се изискват клиентски даннни, телефон, валиден имейл, адрес и други. PoolPolis може да бъде разглеждан свободно и без регистрация.

4. Стоки, описания и наличности
Стоките са разделени по категории и функции (характеристики) като всеки продукт, който има наличен бутон за поръчка може да бъде поръчан, което не гарантира неговата наличност към момента на поръчката. Цялата информация за описанията и характеристиките на стоките предлагани в онлайн магазина PoolPolis.com е предоставена от производителите и вносителите, като PoolPolis не носи каквато и да е отговорност при невярно, неправилно или неточно представена информация, вярна информация представена по заблуждаващ начин, при разминаване между представеното фактическо и действителното положение, както и при печатни грешки.

4.1 Регистрирани доставчици

В платформата се извършват продажби от 3-ти лица регистрирани като доставчици в Poolpolis.com. Всеки доставчик може да публикува неограничен брой продукти и обяви за продажба.

5. Цени
Всички цени са в български лева и с включен ДДС. Цените са валидни единствено и само към момента на публикуването им. PoolPolis си запазва правото за промяна на цената по всяко време без предупреждение, включително и за вече направени но не доставени поръчки, като в този случай ще уведоми клиентите по сигурен начин като телефон и/или имейл. В цените на стоките е включена само тяхната стойност и ДДС и не е включена цена за доставка и допълнителни услуги като монтаж и др, които се заплащат допълнително по тарифи обявени на този сайт и/или уговорени допълнително.

6. Законова гаранция и информация за потребителя/клиента
Всички предлагани продукти от PoolPolis и неговите доставчици са с законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба съгласно чл. 112-115 от ЗЗП. Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115, от ЗЗП. Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП.

Информация за правата на потребителите, произтичащи от законовата гаранция по чл. 112-115 от ЗЗП

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:
1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
2. значимостта на несъответствието;
3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.
Чл. 113. (1) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.
(2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.
Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:
1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
2. намаляване на цената.
(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
(3) (Нова – ДВ, бр. 61 от 2014 г. , в сила от 25.07.2014 г.) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 61 от 2014 г. , в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.
Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.
(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.
Извадка от ЗЗП публукуван на сайта на КЗП - kzp.bg

7. Поръчки
Поръчки могат да бъдат направени само от потребителите приели тези общи условия, които влизат в сила след потвърждаване на поръчката от PoolPolis, за което ще бъдете уведомени по имейл и/или телефон.

8. Отказ от сключен договор и възстановяване на заплатената цена.
На основание чл. 50 ЗЗП всеки потребител на PoolPolis има право да се откаже в 14 дневен срок от получената стока без да посочва причина и без да дължи неустойки.
Пълните условия за отказ са публикувани на адрес: http://poolpolis.com/bg/otkaz,който е част от тези общи условия и сайта PoolPolis.

9. Плащане и доставка
Доставката се извършва с куриерска фирма само на територията на България от куриерска фирма и/или от транспорт организиран от PoolPolis. Цената на доставка не е включена в цената на стоките и се заплаща от клиентите по цени обявени от PoolPolis освен в случаите, които се поема от PoolPolis.

Плащането се извършва в български лева в момент на доставката и/или по банков път и/или стоките могат да бъдат заплатени чрез потребителски кредит предоставен от БНП ПАРИБА ЛФ.

Пълните условия за плащане и доставка са публикувани на адрес: http://poolpolis.com/bg/dostavka който е част от тези общи условия и сайта PoolPolis.